top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 december 2018.

Bij het verlenen van mijn diensten in de praktijk van BeKind Coaching verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Sacha Goezinnen, gevestigd aan de Dijkweg 3, 1398 PG Muiden (info@bekind-coaching.nl).

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coach of behandeltraject.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht en geboortedatum

 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres

 • Werkervaring

 • Competenties en interessegebieden

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • Bankrekeningnummer of andere betaalgegevens

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens onze dienstverlening

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer kinderen onder de 16 jaar gebruikmaken van onze diensten (coaching) dan zullen wij om toestemming van de ouders vragen om persoonlijke gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen uitvoeren. In veel gevallen is het voor onze diensten noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Dit zal altijd gaan om informatie die vrijwillig verstrekt in het kader van een coachingstraject. Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt met als doel de overeenkomst die wij met jou hebben zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven anders dan hieronder vermeldt. Je hebt het recht om deze informatie te laten
verwijderen.

Doeleinden
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Het bieden van een persoonlijk behandel en/of coachtraject;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Verzenden van commerciële en/of informatieve mailings (zoals de nieuwsbrief)

 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om onze diensten te kunnen leveren en uitvoeren

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandel en/of coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van dienstverlening;

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden dien worden ingeschakeld bij het behandel en/of coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Instagram of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan
wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Aanvraag van (gratis) diensten via de website ->; gegevens worden binnen 2 weken verwijderd wanneer je je afmeldt van onze mailings.

 • Aanvraag van offerte, intakegesprek of persoonlijke informatie aanvraag ->; gegevens worden 2 jaar verwijderd als je geen klant bij ons bent geworden. Mocht je toch nog gebruik willen maken van onze diensten dan moet je opnieuw een intake doen.

 • Klanten -> factuurgegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn), de overige gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Voor vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen via het contactformulier.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page